Beloningsbeleid


Wat valt nu allemaal onder "loon"?
Nu de basis is gelegd via het loongebouw, is het raadzaam goed na te denken over hoe beloning er nu uit moet gaan zien, oftewel uit welke bestanddelen/factoren de organisatie wil dat beloning is/wordt opgebouwd. Te denken valt hier aan functieaard en –niveau, kennis en ervaring van de betrokken medewerker, en niet in de laatste plaats de gewenste of noodzakelijke competenties en skills die deze medewerker moet hebben, of gaan verwerven, voor een structureel optimale uitoefening van de functie.


Onderhoud: alles is eindig, niets is eeuwig.
Intern dienen hiertoe de beoordelingen, al dan niet op basis van SMART -afspraken.
Extern kan een professioneel uitgevoerde benchmark veel licht in de duisternis brengen.
Het is raadzaam het beloningsbeleid uit te zetten voor een periode van drie tot vijf jaar, zodat e.e.a. synchroon kan lopen met de herijking van werkprocessen, functiebeschrijving en functiewaardering.

Geïnteresseerd? Vragen? beloningsmanagement@functiewaardering.nu .

SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.