Functiehuis

Vooronderzoek.
Het functiehuis ontstaat door de per (deel-)activiteit dan wel deel van een afdeling in kaart gebrachte werkprocessen te “knippen” in taken met een tijdseenheid, acties en deel- en eindverantwoordelijkheden. Dit knippen is meestal gebaseerd op de conventionele 40-urige werkweek. Het verdient dus aanbeveling om eerst na te gaan met welke op werktijden gebaseerde dienstverbanden men rekening wenst te houden en of men al dan niet specifieke taken wenst uit te besteden (interimmers hebben vaak een ander werkritme dan vaste medewerkers).

Reorganisaties, herstructurering.
Ingrijpende organisatorische gebeurtenissen leiden vaak tot (grote) veranderingen in de organisatiestructuur, wat weer gevolgen heeft voor de processen en de taken en verantwoordelijkheden.
Vaak wordt hier (te) lichtvaardig mee omgesprongen, met alle ellende en onduidelijkheid van dien.
Daarom: een transparante organisatiestructuur en een goed onderhouden functiehuis zijn essentieel.

Geïnteresseerd? Vragen? formatiemanagement@functiewaardering.nu .

Een helder opgezet functiehuis leidt tot een transparante functiebeschrijving.