Functiewaardering


Functiewaardering is geen beoordeling.
Nog steeds maken veel organisaties de vergissing door te handelen in de geest van de gedachte dat functiewaardering hetzelfde is als een beoordeling en gaan dus ieder jaar dezelfde functie opnieuw waarderen.
Bij voorbeeld: bij functiewaardering is aan de orde dat een medewerker klanten moet werven, bij beoordelen is aan de orde hoeveel klanten een medewerker moet werven.
Deze kwantitatieve afspraken, het ‘hoeveel’, komen aan het eind van ieder jaar terug in de beoordeling en de (prestatie-)afspraken voor het nieuwe jaar, maar hebben niets te maken met functiewaardering.


De basis voor verantwoorde Functiewaardering.
Aangezien de functiebeschrijving de absolute basis vormt om te komen tot een verantwoorde functiewaardering, zal iedere wijziging in het werkproces, en dus in de functiebeschrijving, direct moeten leiden tot het (opnieuw) waarderen van desbetreffende functie.
De sociale, economische en maatschappelijke dynamiek en turbulentie in relatie tot functies maken, ongeacht fusies/reorganisaties, professionele evaluatie van de functiewaarderingen binnen de organisatie noodzakelijk, doorgaans iedere drie tot vijf jaar.


Gebonden of vrije systeemkeuze v.w.b. Functiewaardering.
Veel organisaties zijn gebonden aan een door de CAO voorgeschreven functiewaarderingssysteem voor (op z’n minst een deel van) de medewerkers. Mocht de organisatie vrij zijn in haar keuze dan kunnen wij u, dankzij onze ervaring met en kennis van de gangbare waarderingssystemen, objectief adviseren en begeleiden in uw keuze omtrent het te gebruiken systeem.

Ook hier geldt weer: als functiewaardering, vaker dan gebruikelijk, een onderwerp van gesprek is of dreigt te worden, dan is dat meestal niet voor niets.
Daarom: voor actuele, objectieve en goed onderhouden functiewaarderingen?
Functiewaardering, doe het nu!
Geïnteresseerd? Vragen? functiewaardering@functiewaardering.nu .

Een heldere, up-to-date en correcte functiewaardering leidt tot een verantwoord loongebouw.