BFM Referenties


Hieronder treft u, van heden naar verleden, voorbeelden aan van projecten die wij verzorgd hebben, dan wel waar P&OABB nauw bij betrokken (geweest) is.


SNT Nederland, Zoetermeer.
Het analyseren van het functiehuis en het herbeschrijven van alle 65 functies volgens het format van de CITO-methode (1). Waar nodig toepassen van reeksen (Niveau Onderscheidende Kriteria, NOK-indeling). Inventarisatie van 'spookfuncties', maken van omschrijvingen van nieuwe functies op basis van o.m. benchmark. Consistentiecheck, aanbevelingen en overdracht t.b.v. waarderingsfase in ORBA.

Stichting Haven- & Scheepvaartmuseum, Rotterdam.
Opdracht: Functiebeschrijving, Functiewaardering
Het analyseren van 3 Staffuncties, deze functies opnieuw beschrijven volgens het format van de CITO-methode (1) en vervolgens waarderen volgens de Rotterdamse Functiewaarderingsmethode.

Gemeente Assen.
Opdracht: Benchmark
Het verzorgen van een benchmark voor ICT-functies.

PCH Dienstengroep, facilitair-infrastructurele dienstverleners.
Opdracht: Functiebeschrijving, Functiewaardering
Het op orde brengen van het functiehuis en loongebouw m.b.t., in eerste instantie, ± 25 functies: analyse beschrijvingen, consistentietoets beschrijvingen, herwaarderen van betreffende functies volgens het BSG-functiewaarderingssysteem (een bewerkte versie van Fuwasys).

ATAL, Groot Artsen Laboratorium.
Opdracht: Functiebeschrijving, Functiewaardering
Het voor ±75 functies evalueren van de functiebeschrijvingen, het geheel opnieuw waarderen volgens het BSG-functiewaarderingssysteem (een bewerkte versie van Fuwasys). Doorspreken van consequenties en voorstellen voor verdere onderhoudswerkzaamheden.

Gemeente Veghel.
Opdracht: Functiebeschrijving, Functiewaardering
Begeleiding van reorganisatie v.w.b. het nieuwe functiehuis, van 'stoel' naar generiek. Met name actief bij het opstellen van de functiebeschrijvingen en de waarderingen; e.e.a. volgens de V-Balans systematiek.
Tevens als specialist, lid van de Toetsingscommissie Functiewaardering.

Havenmuseum Rotterdam.
Opdracht: Functiewaardering, Beloning
Het analyseren van de 3 MT functies, deze functies opnieuw waarderen volgens de Rotterdamse Functiewaarderingsmethode, adviseren over de hieruit voortgevloeide consequenties, voorstellen doen voor een nieuwe functiebeschrijvingsmethodiek voor de gehele organisatie.

Gemeente Eindhoven.
Opdracht: Functiebeschrijving
Betrokken bij de verzorging van de motivatie-teksten, voortvloeiend uit de herstructurering van het totale functiehuis: ca. 1800 medewerkers, van ca. 1050 'stoel'-functies naar ca. 50 generieke functies, verdeeld over 7 groepen.

Woonstad Rotterdam.
Opdracht: Functiebeschrijving, Functiewaardering
Het, i.v.m. de fusie tussen Woning Bedrijf Rotterdam en De Nieuwe Unie, herschrijven en waarderen van alle MT-functies; e.e.a. volgens de CATS-systematiek.

River Diagnostics, medical device equipment.
Opdracht: Functiebeschrijving, Functiewaardering, Loongebouw
Doorlichten van bestaande functie-informatie (± 20 functies), nieuwe functiebeschrijvingen maken, functies waarderen volgens het BSG-functiewaarderingssysteem (een bewerkte versie van Fuwasys), advies rond nieuwe salarisstructuur (vanuit 2 totaal verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten).

Artsenlaboratorium, zuiden des lands.
Opdracht: Functiebeschrijving, Functiewaardering, Loongebouw
Het voor ±115 functies evalueren van de functiebeschrijvingen, de beschrijvingen waar nodig aanpassen en uniformeren, beschrijvingen maken voor nieuwe functies, het geheel opnieuw waarderen volgens het BSG-functiewaarderingssysteem (een bewerkte versie van Fuwasys).

Rabo Bouwfonds MAB Development.
Opdracht: Functiebeschrijving
Het, in verband met een herstructurering, herschrijven van ±15 senior staf- en managementfuncties.

Bouwfonds Property Development.
Opdracht: Functiebeschrijving
Het herschrijven van gehergroepeerde functies; e.e.a. in verband met een reorganisatie.

Rabo Bouwfonds.
Opdracht: Functiebeschrijving
Het be- en herschrijven van ±35 meest senior functies van de nieuwe holding; e.e.a. in verband met de fusie tussen Rabo Vastgoed en Bouwfonds.


(1) CITO = Context,  Input,  Throughput,  Output.